تیم کاری

sobhani12

دکتر محمد سبحانی مطلق

مدیر عامل و رییس هیئت مدیره

برهان الدین مشکوه السادات
برهان الدین مشکوة السادات

عضو هیئت مدیره و مدیر بازرگانی

آقای فاضلی

علی محمد فاضلی

عضو هیئت مدیره و مدیر امور مالی

user-male-circle-filled

امیر سلطانی

عضو هیئت مدیره

user-male-circle-filled

مهدی آل ابراهیم

عضو هیئت مدیره 

Untitled-5

آرش نظری

رئیس خدمات مشتریان

حمید رضا طوسی

حمیدرضا طوسی

رئیس واحد اداری

سعید نجفیان

سعید نجفیان

رئیس واحد فناوری اطلاعات

روزبه خان زاده

روزبه خان زاده

رئیس واحد تدارکات و پشتیبانی