جزوات آموزشی مرغ گوشتی

Page1

Dastorolamal Tozin Galehaye

3

Page1-2

Page1

چگونه باید...

4

04- ارزیابی پُری چینه دان_Page_1

3

03- پایش دما و رطوبت نسبی_Page_1

2

02- آرایش سالن در سیستم گرمایش تمام سالن_Page_1

1

01- آرایش سیکل گرمایش موضعی در سالن‌های کوشتی_Page_1

8

08- اندازه گیری سرعت جریان آبخوری نیپل_Page_1

7

07- نمونه گیری از دان داخل فارم_Page_1

6

06- وزنکشی انفرادی جوجه های گوشتی_Page_1

5

05- وزنکشی تجمعی جوجه های گوشتی_Page_1