رویدادهای داخلی

سیزدهمین دوره نمایشگاه دام و طیور، کشاورزی و آبزیان اراک

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

سیزدهمین دوره نمایشگاه دام و طیور، کشاورزی و آبزیان اراک۱۳۹۸/۰۷/۰۲۱۳۹۸/۰۷/۰۵ایران، مرکزی، اراک

نمایشگاه صنایع و ماشین آلات کشاورزی ،دام ،طیور صنایع وابسته

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

نمایشگاه صنایع و ماشین آلات کشاورزی ،دام ،طیور صنایع وابسته۱۳۹۸/۰۹/۱۷۱۳۹۸/۰۹/۲۰ایران-لرستان-خرم آباد

نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی، نهاده، دام و طیور و صنایع وابسته

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی، نهاده، دام و طیور و صنایع وابسته۱۳۹۸/۱۰/۰۱۱۳۹۸/۱۰/۰۴ایران-خوزستان-اهواز

نمایشگاه دام و طیور، شیلات، آبزیان و جشنواره غذاهای دریایی بوشهر

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

نمایشگاه دام و طیور، شیلات، آبزیان و جشنواره غذاهای دریایی بوشهر۱۳۹۸/۱۰/۱۷۱۳۹۸/۱۰/۲۰ایران، بوشهر

پانزدهمین نمایشگاه دام و طیور،خوراک دام مشهد و نمایشگاه دامپزشکی ایران

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

پانزدهمین نمایشگاه دام و طیور،خوراک دام مشهد و نمایشگاه دامپزشکی ایران۱۳۹۸/۰۴/۱۸۱۳۹۸/۰۴/۲۱ایران-خراسان رضوی-مشهد

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته۱۳۹۸/۰۴/۱۹۱۳۹۸/۰۴/۲۲ایران، آذربایجان شرقی، تبریز

نمایشگاه کشاورزی، دام و طیور، شیلات و ماشین آلات کشاورزی سنندج

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

نمایشگاه کشاورزی، دام و طیور، شیلات و ماشین آلات کشاورزی سنندج۱۳۹۸/۰۵/۰۱۱۳۹۸/۰۵/۰۴ایران-کردستان-سنندج

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مرغداری، دامپروری و شیلات همدان

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مرغداری، دامپروری و شیلات همدان۱۳۹۸/۰۵/۲۲۱۳۹۸/۰۵/۲۵ایران-همدان

هجدهمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و صنایع وابسته تهران

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

هجدهمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و صنایع وابسته تهران۱۳۹۸/۰۵/۲۴۱۳۹۸/۰۵/۲۷ایران، تهران

نهمین دوره نمایشگاه دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته کرمانشاه

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

نهمین دوره نمایشگاه دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته کرمانشاه۱۳۹۸/۰۶/۰۵۱۳۹۸/۰۶/۰۸ایران، کرمانشاه

هفدهمین دوره نمایشگاه دام و طیور، شیلات، آبزیان و صنایع وابسته گرگان

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

هفدهمین دوره نمایشگاه دام و طیور، شیلات، آبزیان و صنایع وابسته گرگان۱۳۹۸/۰۶/۰۵۱۳۹۸/۰۶/۰۸ایران، گلستان، گرگان