جزوات آموزشی تهویه

چگونه باید...

5

05- اندازه گیری سرعت جریان هوا در سالنی با تهویه تونلی_Page_1

4

04- حصول اطمینان ار میزان صحیح بازنمودن هوا_Page_1

3

03- اندازه گیری ظرفیت فن_Page_1

2

02- اندازه گیری میزان نفوذ ناپذیری سالن به هوا_Page_1

1

01- کالیبره کردن فشارسنج مایع داخل سالنی_Page_1 - Copy